Tránh ngày sát chủ
(Đại kỵ cất nhà – Cưới gả và an táng)


Ngày sát chủ trong tháng:

Tháng Giêng: Sát chủ ở ngày Tư

Tháng 2, 3, 7, 9: Sát chủ ở ngày Sửu

Tháng 4: Sát chủ ở ngày Tuất

Tháng 11: Sát chủ ở ngày Mùi

Tháng 5, 6, 8, 10,12: Sát chủ ở ngày Th́n

Sách xưa cho rằng: Xây dựng, cưới gả chủ chầu Diêm Vương.


Ngày sát chủ ( Kỵ xây cất, cưới gả)


Tháng 1:
Sát chủ ở ngày Tỵ

Tháng 2:
Sát chủ ở ngày Tư

Tháng 3:
Sát chủ ở ngày Mùi

Tháng 4:
Sát chủ ở ngày Măo

Tháng 5:
Sát chủ ở ngày Thân

Tháng 6:
Sát chủ ở ngày Tuất

Tháng 7:
Sát chủ ở ngày Hợi

Tháng 8:
Sát chủ ở ngày Sửu

Tháng 9:
Sát chủ ở ngày Ngọ

Tháng 10:
Sát chủ ở ngày Dậu

Tháng 11:
Sát chủ ở ngày Dần

Tháng 12:
Sát chủ ở ngày Th́n


Bốn mùa đều có ngày sát chủ

Mùa Xuân:
Sát chủ ở ngày Ngọ

Mùa Hạ:
Sát chủ ở ngày Tư

Mùa Thu:
Sát chủ ở ngày Dậu

Mùa Đông:
Sát chủ ở ngày Măo.


Mỗi tháng lại ấn định một ngày Sát chủ

Tháng 1,5,9:
Sát chủ ở ngày Tư

Tháng 2, 8,10:
Sát chủ ở ngày Măo

Tháng 3,7,11:
Sát chủ ở ngày Ngọ

Tháng 4, 6,12:
Sát chủ ở ngày Dậu


1. BÀI NÓI VỀ NGÀY SÁT CHỦ DƯƠNG:

Một, Chuột (Tư) đào hang đă an,
Hai, Ba, Bảy, Chín, Trâu (Sửu) tan hợp bầy,
Nắng Hè Bốn, Chó (Tuất) sủa dai,
Sang qua Mười một cội cây Dê (Mùi) nằm,
Tháng Chạp, Mười, Sáu, Tám, Năm,
Rồng (Th́n) nằm biển bắc bặt tăm ba đào,
Ấy ngày Sát chủ trước sau,
Dựng xây, cưới gả chủ chầu Diêm vương.

2. BÀI NÓI VỀ NGÀY SÁT CHỦ ÂM:

Giêng Rắn (Tỵ), Hai Chuột (Tư), Ba Dê (Mùi) nằm,
Bốn Mèo (Mẹo), Sáu Chó (Tuất), Khỉ (Thân) tháng năm,
Bảy Trâu (Sửu), Chín Ngựa (Ngọ), Tám Heo nái (Hợi)
Một (11) Cọp (Dần), Mười Gà (Dậu), Chạp (12) Rồng (Th́n) xân.

View more latest threads same category: