Love Telling Kenny Tuan GỞI ĐẾN ALL ... Tôi không mong cả cuộc đời...Chỉ xin một chút t́nh người Việt Nam...Tôi không giành giựt cơ đồ...Chỉ xin một chút tự do làm người...vn_flag... Kenny Tuan GỞI ĐẾN ALL ... Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ...Và chết cũng nhầm nơi...Đêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi...Quê hương Anh vẫn c̣n ch́m trong lửa &#2...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never