Love Telling Da Huong GỞI ĐẾN ALL ... Mỗi người bạn đặt niềm tin vo đều coi như được bạn đưa tận tay một con dao. Với con dao, họ c thể bảo vệ b&#7841... Da Huong GỞI ĐẾN ALL ... Hy lun giữ bạn b ở gần v hy giữ kẻ th ở gần hơn nữa. (Keep your friends close, keep your enermy closer.) ...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never